Kasos darbo laikas

Nuostatai

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. 7-118

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ukmergės kultūros centro nuostatai (toliau – nuostatai) nusako Ukmergės kultūros centro (toliau – Centras) veiklos tikslus, uždavinius, kultūros centro valdymo organų sudarymo tvarką, jų kompetencijas, atsakomybę ir funkcijas, darbo santykius ir apmokėjimo už darbą tvarką, turto valdymo tvarką, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinę, ūkinę ir veiklos kontrolę, šių nuostatų keitimo ir įstaigos informacijos skelbimo tvarkas.
2. Centras yra Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu, sąskaitas banke, raštų blanką, įregistruotas Juridinių asmenų registre (kodas – 190351690).
3. Centro steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba, esanti adresu Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė.
4. Ukmergės rajono savivaldybės taryba:
4.1. tvirtina Centro nuostatus;
4.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro direktorių;
4.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
4.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ir likvidavimo;
4.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
4.6. sprendžia kitus įstaigos steigėjo kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Centro buveinė – Kauno g. 8, LT-20114, Ukmergė.
6. Centro struktūra – centrinė įstaiga ir skyriai:
6.1. III Antakalnio skyrius;
6.2. Dainavos skyrius;
6.3. Deltuvos skyrius;
6.4. Krikštėnų skyrius;
6.5. Liaušių skyrius;
6.6. Lyduokių skyrius;
6.7. Pabaisko skyrius;
6.8. Petronių skyrius;
6.9. Siesikų skyrius;
6.10. Sližių skyrius;
6.11. Šventupės skyrius;
6.12. Taujėnų skyrius;
6.13. Užugirio skyrius;
6.14. Veprių skyrius;
6.15. Vidiškių skyrius;
6.16. Žeimių skyrius;
6.17. Želvos skyrius;
6.18. Žemaitkiemio skyrius.
7. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Centro tikslai:
9.1. įgyvendinti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką;
9.2. saugoti ir puoselėti Ukmergės krašto etninės kultūros tapatumą ir bendrosios kultūros unikalumą bei išskirtinumą;
9.3. užtikrinti profesionalaus meno sklaidą;
9.4. tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius.
10. Centro uždaviniai:
10.1. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
10.2. rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
10.3. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
10.4. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
10.5. organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą;
10.6. organizuoti etninę kultūrą puoselėjančius ir populiarinančius renginius;
10.7. kūrybinėje veikloje įprasminti šiuolaikines modernias meno formas;
10.8. puoselėti ir propaguoti mėgėjų meną;
10.9. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
10.10. teikti kitas vietos bendruomenei svarbias kultūrines paslaugas;
10.11. kurti ilgalaikes kultūros programas ir projektus;
10.12. bendradarbiauti su meno, mokslo, mokymo, kultūros, švietimo bei religinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, remti jų kultūrines iniciatyvas;
10.13. fiksuoti kultūrinę veiklą bei nematerialųjį kultūros paveldą įvairiose laikmenose;
10.14. reprezentuoti Ukmergės rajono savivaldybės kultūrą regione, šalyje, užsienyje.
11. Centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, vykdo funkcijas pagal šias ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus rūšis:
11.1. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
11.2. vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);
11.3. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59,20);
11.4. kita leidyba (58.19);
11.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
11.6. reklamos agentūrų veikla (73.11);
11.7. atstovavimas žiniasklaidai (73.12);
11.8. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma (77.29.30);
11.9. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
11.10. sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (84.12);
11.11. kultūrinis švietimas (85,52);
11.12. scenos pastatymų veikla (90.01);
11.13. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);
11.14. meninė kūryba (90.03);
11.15. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90,04);
11.16. atrakcionų ir teminių parkų veikla (93.21);
11.17. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
11.18. kitų, niekur kitur nepriskirtų narystės organizacijų veikla (94.99);
11.19. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09);
11.20. kitų niekur kitur nepriskirtų mašinų įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.39);
11.21. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);
11.22. kino filmų vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11 );
11.23. kino filmų rodymas (59.14);
11.24. kitas spausdinimas (18.12);
11.25. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90);
11.26. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);
11.27. kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti veikla.

III SKYRIUS
CENTRO VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKA, KOMPETENCIJA,
FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

12. Centrui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia, skiria nuobaudas ir paskatinimus Ukmergės rajono savivaldybės taryba.
13. Centro direktorius į pareigas skiriamas konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus Centro direktoriui nustato Kultūros ministerija.
14. Centro direktorius:
14.1. telkia įstaigos bendruomenę valstybės ir savivaldybės kultūros politikai įgyvendinti, ilgalaikėms ir trumpalaikėms programoms vykdyti;
14.2. yra asignavimų valdytojas;
14.3. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis, atstovauja Centro interesams kitose institucijose;
14.4. nustato ir tvirtina Centro struktūrą, pareigybių sąrašą, darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
14.5. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų Centro darbuotojus, tvirtina pareigybių aprašymus;
14.6. tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles;
14.7. tvirtina saugos darbe instrukcijas;
14.8. pasirašo metines statistines ir finansines ataskaitas, atsako už jų tikrumą, pateikia jas steigėjui.
15. Centro direktorius atsako:
15.1. už administracinę bei ūkinę veiklą, tinkamą lėšų naudojimą, materialinės bazės kūrimą, tausojimą;
15.2. už kultūrinio darbo planavimą, apskaitą, kontrolę;
15.3. už kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
16. Siekiant formuoti efektyvią Centro veiklą yra sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Centro taryba, kurios sudėtį tvirtina ir atšaukia Savivaldybės administracijos direktorius, o reglamentą ir darbo tvarką – Centro direktorius.
16.1. Centro tarybą sudaro 5 nariai: du Centro atstovai, vienas Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros tarybos deleguotas atstovas, du Ukmergės rajono savivaldybės administracijos deleguoti atstovai;
16.2. Centro taryba:
16.2.1. svarsto ir vertina Centro sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;
16.2.2. aptaria naujausias Centro meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės bei įgyvendinimo priežiūros;
16.2.3. vertina meno kolektyvų kūrybinę veiklą;
16.2.4. svarsto kitus su Centro veikla susijusius klausimus.
16.3. Centro vadovas negali vadovauti kultūros centro tarybai;
16.4. Centro taryba tvirtinama dviejų metų laikotarpiui.

IV SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

17. Centro darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
18. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos laikinosios, neterminuotos, terminuotos darbo ar autorinės ir kitos sutartys atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti.
19. Centro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Centro kultūros ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

21. Centro turtą sudaro steigėjo perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti nekilnojamas turtas (pastatai, statiniai ir žemė), kitos materialinės vertybės, piniginės lėšos, intelektualaus darbo rezultatai bei kitas teisėtai įgytas ir Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamas turtas.
22. Centras turtą įgyja perimdamas iš valstybės ar savivaldybės, pirkdamas, gaudamas dovanų, gaudamas kaip paramą ir kitais teisėtais pagrindais.
23. Centras yra finansuojamas iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto.
24. Centro lėšas sudaro:
24.1. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
24.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
24.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
24.4. rajono savivaldybė gali papildomai finansuoti Centro veiklą šiam organizuojant rajonines, regionines, respublikines, tarptautines šventes, festivalius ir kitus kultūrinius renginius;
24.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
25. Centro išlaidas sudaro:
25.1. lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui, Valstybinio socialinio draudimo ir kitoms įmokoms, susijusioms su darbo santykiais;
25.2. Centro turto išlaikymo išlaidos;
25.3. kitos išlaidos, susijusios su Centro veikla.
26. Centras jam priskirtą Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir kitą turtą valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kitų įstatymų bei Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
27. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Centro direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

VI SKYRIUS
FINANSINĖ, ŪKINĖ IR VEIKLOS KONTROLĖ

28. Įstaigos veiklą tikrinti turi teisę Ukmergės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuoto vidaus audito skyrius, kitos įgaliotos institucijos ir įstaigos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Centro veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Ukmergės rajono savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

30. Nuostatai tvirtinami, keičiami ir atšaukiami steigėjo teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos – sprendimu. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Centras įstatymų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.
32. Kultūros centro parengta informacija skelbiama interneto svetainėje www.ukmerge.lt.
__________________________

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

Kultūros centro kasos darbo laikas:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

Poilsio ir švenčių dienomis –

1 val. prieš renginį ar kino filmą.

Pirmadienis – nedarbo diena.

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt