Nedirbs

Patalpų nuomos sąlygos

TVIRTINU
Ukmergės kultūros centro direktorė
Rasa Graužinienė

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRO PATALPŲ SKIRTŲ KAVOS APARATŲ ĮRENGIMUI, KAUNO G. 8, UKMERGĖJE VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS
Ukmergė 2016 spalio 18 d.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ukmergės kultūros centras (toliau vadinama- nuomotoju) viešo nuomos konkurso būdu (toliau – Konkursas) išnuomoja dalį – 3,00 kv.m. kultūros centro pastato (vestibiulio) kavos aparatų įrengimui. Konkursą vykdo Ukmergės kultūros centro direktoriaus įsakymu sudaryta turto nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).
2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
3. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba.
4. Su Konkurso nugalėtoju bus sudaroma Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.
5. Turto nuomos Konkurso organizavimo išlaidas padengia nuomotojas.

II. PATALPŲ APRAŠYMAS IR APŽIŪRA

6. Nuomojamas patalpas sudaro:
Ukmergės kultūros centro pastato, Kauno g. 8 , Ukmergė, dalis I aukšto (plane pažymėto I-22) vestibiulio, registro Nr. 98/14468, unikalus Nr. 8197-6000-8010, nuomojamas plotas – 3,00 kv.m., (2 dalys po1,5 kv. m.). Nuomojama dalis nustatyta vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimu Nr. 7-136 „Dėl leidimo nuomoti Ukmergės kultūros centrui patikėjimo teise priklausantį nekilnojamąjį turtą“.
7. Nuomojamos patalpos gali būti naudojamos kavos aparatų įrengimui.
8. Patalpas galima apžiūrėti nuo 2016 m. spalio 24 d. iki spalio 25 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. Dėl konkretaus laiko kreiptis telefonu į Ukmergės kultūros centro statybos ir eksploatacijos inžinierių Rimantą Meilūną tel. 8646 90599 Taip pat informacija skelbiama Ukmergės kultūros centro internetinėje svetainėje adresu www.kc.ukmerge.lt
9. Pradinis nuompinigių dydis – 2,36 EUR mėnesiui be PVM, (Ukmergės kultūros centras nėra PVM mokėtojas).
10. Nuompinigiai mokami kiekvieną mėnesį.
11. Nuomos sutartis sudaroma 5 metų laikotarpiui.

III. TURTO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

12. Paraiškos dėl dalyvavimo Konkurse pateikiamos adresu: Ukmergės kultūros centras, Kęstučio g.8, 20114 Ukmergė, 211 kab.
13. Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba.
14. Paraiškos dalyvauti Konkurse pateikiamos iki 2016 m. spalio 31 d. 10.00 val.
15. Prieš atvykdamas registruotis Konkurso dalyvis privalo sumokėti į Ukmergės kultūros centro (įstaigos kodas 190351690) atsiskaitomąją sąskaitą LT404010042900123413, AB bankas DnB, pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, 2,36 EUR x 3 (mėn.) = 7,08 EUR. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Konkursui. Pradinis įnašas už patalpų nuomą
16. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą ir antspauduotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Ukmergės kultūros centro patalpų skirtų kavos aparatų įrengimui, Kauno g. 8, Ukmergėje turto nuomos konkursui“.
17. Voke turi būti:
17.1. paraiška, kurioje nurodoma Konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas.
17.2. siūlomas tikslus nuompinigių dydis;
17.3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;
17.4. nustatytąja tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai Konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;
17.5. banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduoti dokumentai apie pradinio įnašo sumokėjimą ;
17.6. banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis mokestis, numeris, banko pavadinimas, kodas ir adresas;
18. Komisijos narys registruoja Konkurso dalyvius pažymoje. Pažymoje nurodomi Konkurso dalyvių eilės numeriai, vokų priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės). Minėtieji duomenys kartojami ant gauto užklijuoto voko su Konkurso dokumentais.
19. Išduoda Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data bei laikas (valanda ir minutės), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.
20. Išduoda pasirašytinai Konkurso dalyviui nuomos sąlygas.
21. Komisijos posėdis turto nuomos Konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2016 m. spalio 31 d. 10.00 val. adresu: Ukmergės kultūros centras, Kęstučio g.8, 20114 Ukmergė, 211 kab.
22. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems Konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad vokai, kuriuose įdėtos paraiškos dalyvauti Konkurse, nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. Komisijos pirmininkas, peržiūrėjęs dokumentus, skelbia Konkurso dalyvių siūlomus nuompinigių dydžius. Šie nuompinigių dydžiai kartu su asmens registracijos numeriu, nurodytu ant voko, įrašomi į pažymą apie Konkurso dalyvius ir Konkurso protokolo priedą.
23. Konkursą laimi asmuo, nurodęs didžiausią nuompinigių dydį ir pateikęs visus reikiamus dokumentus. Jeigu tokį patį nuompinigių dydį (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje apie Konkurso dalyvius.
24. Konkurso laimėtojas, neatvykęs komisijos posėdį, apie Konkurso rezultatus informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos: jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti komisiją.
25. Jeigu dalyvauti turto nuomos Konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas Konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių dydį ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir pateikęs visus reikiamus dokumentus, jis laikomas Konkurso laimėtoju.
26. Jeigu dalyvauti Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi Konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių dydį mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiose taisyklėse nurodyti dokumentai, Konkursas skelbiamas neįvykusiu.
27. Konkurso metu 2 egzemplioriais pildomas turto nuomos Konkurso protokolas. Konkurso protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, komisijos nariai ir Konkurso laimėtojas. Komisijos nariai, nesutinkantys su Konkurso rezultatais, savo atskirą nuomonę gali įrašyti protokole. Prie protokolo pridedama Konkurso skelbimo spaudoje iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas. Kiekvienas Konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu.
28. Pradinis turto nuomos Konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.
29. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems ar atsisakiusiems dalyvauti turto nuomos Konkurse, pradiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas po Konkurso į jų sąskaitas, nurodytas paraiškoje.
30. Turto valdytojas ir Konkurso laimėtojas arba jo atstovas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį. Ji sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir laikantis savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinės sutarties formos.
31. Jeigu Konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, tada komisija siūlo antram pagal eilę Konkurso dalyviui sudaryti nuomos sutartį.
32. Turto valdytojas arba jo įgaliotas atstovas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų perduoti turto nuomos Konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal patalpų perdavimo ir priėmimo aktą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Nuomos Konkurso dalyviai Konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

Adresas: Kauno g. 8, 20114 Ukmergės
Tel.: +370 646 90707
El.p.: info@kc.ukmerge.lt

 

Įstaigos kodas 190351690
A/S LT174010042900153412
AB Luminor bankas, b.k. 40100

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Bilietų kasos darbo laikas nuo 2021 09 01:

II – V – 15.00 – 19.30 val.

VI – VII – 1 val. prieš kino filmą ar renginį.

I – ne darbo diena

Bilietus kviečiame pirkti

internetu kc.ukmerge.lt

BILIETŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Bilietų kasos tel.: +370 646 90230
El.p. kasa@kc.ukmerge.lt